روان شناسی

راه های کنترل استرس ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری

یکی از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﻣﺒﺘﺪی، ﺗﺮس از موارد ناشناخته اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺮس ﺑﻌﻀﺎً ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران شده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی اﺣﺴﺎسی میﺷﻮد.

راه های کنترل استرس برای سرمایه گذاران مبتدی

یکی از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻣﺒﺘﺪی، ﺗﺮس از موارد ناشناخته اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺮس ﺑﻌﻀﺎً ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران شده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی اﺣﺴﺎسی میﺷﻮد. داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎلی ﻣﻨﺎﺳﺐ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﻳﺠﺎد اﻫﺪاف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﻤک ﻛﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ اداﻣﻪ دادن ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﺪ. در این مقاله به معرفی ۵ روش میپردازیم که شما در کنترل احساسات و کاهش استرس ناشی از سرمایه گذاری کمک بسیاری میکنند.

۱: اﻳﺠﺎد ﺑﻮدﺟﻪ

ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری، ﻻزم اﺳﺖ ﻳک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎلی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺎه ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺪوق اﺿﻄﺮاری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺨﺎرج زﻧﺪگی ۳ ﺗﺎ ۶ﻣﺎه، وﺟﻪ ﻧﻘﺪ در آن ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻫﺎ میﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮد ﺻﻨﺪوق اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎلی ﺷﻤﺎ ﻛﻤک ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را میدﻫﺪ ﺗﺎ از آن در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪهی ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اوﻟﻮﻳﺖ دارد، ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺪهیﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

۲: درک رﻳﺴک ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻳﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺴکﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و از ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﻖ زﻣﺎنی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ آﮔﺎهی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ رﻳﺴک در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻیی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﭘﺮ رﻳﺴک ﺑﻪﻫﻴﭻﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳبی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران رﻳﺴکﮔﺮﻳﺰ ﻧمیﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ درک ﺻﺤﻴحی از راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن رﻳﺴک و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻟﻘﻮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؛ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻋﻤﻮﻣﺎً رﻳﺴک ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ. ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل، ﺣﺴﺎب ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﺎﻧکی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻴﭻ رﻳﺴکی را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺻﻞ ﭘﻮل ﻧمیﻛﻨﺪ و درﻋﻴﻦﺣﺎل ﻧﺮخ ﺑﺎزده آن ﺑﻪﺷﺪت ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻳک ﺳﻬﻢ رﺷﺪی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزده ﺑﺎﻧکی ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎاﻳﻦوﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ درﺻﻮرت رﻛﻮد ﺑﺎزار ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.

راه های کنترل استرس سرمایه گذاری

۳: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻫﺪف ﻏﺎیی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگی ﻳﺎ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮفتی ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻓﻖ زﻣﺎنی و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪگی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﻮردﻧﻴﺎز دارد. ﻳک ﺷﺨﺺ ﻣﻴﺎنﺳﺎل اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﻨﺪ، ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻮده و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪگی ﺳﺮﻳﻊ آن ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﻳﺪ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎبﻫﺎیی، ﻏﻴﺮ از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺣﺴﺎب اﺟﺎزه ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻣﻌﻴنی را ﻧمیدﻫﺪ. ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻓﻖ زﻣﺎنی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪگی در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻیی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

۴: اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻨﻮعﺑﺨشی

ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﺤﻴﺢ میرﺳﺪ.  در این قسمت می‌بایست به انجام تحقیق بپردازید و از ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﻴقی ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﺧﺒﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﻮردﻧﻈﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺮدو وﺟﻬﻪ رﻳﺴک و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪگی ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺳﻬﺎم، اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻧﺴﺒﺘﺎً از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪگی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، از ﺗﻨﻮعﺑﺨشی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎفی در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارایی و ﺑﺨﺶﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴک ﻛلی، ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎزده را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ میدﻫﺪ. ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راهﻫﺎ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻮعﺑﺨشی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﻪدﻗﺖ روﻧﺪ آنﻫﺎ طی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل را ﺑﺮرسی ﻛﻨﻴﺪ.

۵: اﻳﺠﺎد و ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺮح ﻣﺎلی

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎیی ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳک ﻃﺮح ﻣﺎلی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒلی، اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺮای اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد، اﻣﺮی اﺣﺴﺎسی اﺳﺖ. زﻧﺪگی ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ میﺷﻮد و ﺑﺮرسی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎلی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤک میﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﻛﺮده و ﺑﻪ آن ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ میﺷﻮد، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﻮد رﺟﻮع ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻳﺎدآوری اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺣﺴﺎسی ﻳﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪوﻓﺮوش میﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨفی ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺎلی  ﺑﺮای ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺿﺮورت دارد.

 

برچسب ها

مسعود رازنهان

مسعود رازنهان هستم سردبیر محتوای مجله سلامتی حدودا 6 سال تجربه کاربری و فنی در تولید محتوا دارم امیدوارم محتواهای بنده مورد استفاده شما عزیزان گردد. خوشحال میشوم از طریق ایمیل : raznahan@shamimsalamati.ir نظرات خودتان را برایم ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن