بارداریحین بارداری

وزن و قد جنین در هفته های مختلف بارداری

شمارش هفته های بارداری از روز اول آخرین قاعدگی شروع می شود. بنابراین در هفته های ۱ و ۲ هنوز لقاح انجام نشده است. در هفته ۳ اسپرم و تخمک همدیگر را ملاقات می کنند و در هفته ۴ توده سلولی در حال تقسیم به رحم می رود تا جایگاهی برای استقرار پیدا کند.

هفته ۵ بارداری:

در ۵ هفتگی جنین ۵ تا ۷ میلی متر طول و ۱ گرم وزن دارد.

هفته ۶ بارداری:

در ۶ هفتگی جنین ۸ تا ۱۰ میلی متر طول و ۲ گرم وزن دارد.

هفته ۷ بارداری:

در ۷ هفتگی جنین ۱۷ تا ۲۰ میلی متر طول و ۳ گرم وزن دارد.

هفته ۸ بارداری:

در ۸ هفتگی جنین ۲۵ تا ۳۹ میلی متر طول و ۴ گرم وزن دارد.

هفته ۹ بارداری:

در ۹ هفتگی جنین ۴۴ تا ۴۶ میلی متر طول و ۵ گرم وزن دارد.

هفته ۱۰ بارداری:

در ۱۰ هفتگی جنین ۵۰ تا ۶۰ میلی متر طول و ۶ گرم وزن دارد.

هفته ۱۱ بارداری:

در ۱۱ هفتگی جنین ۶۵ تا ۷۵ میلی متر طول و ۸ گرم وزن دارد.

هفته ۱۲ بارداری:

در ۱۲ هفتگی جنین ۸۵ میلی متر طول و ۹ الی ۱۳ گرم وزن دارد.

هفته ۱۳ بارداری:

در ۱۳ هفتگی جنین ۹٫۸ سانتی متر طول و ۱۴ الی ۲۰ گرم وزن دارد.

هفته ۱۴ بارداری:

در ۱۴ هفتگی جنین ۱۰ سانتی متر طول و ۶۵ گرم وزن دارد.

هفته ۱۵ بارداری:

در ۱۵ هفتگی جنین ۱۳ سانتی متر طول و ۷۰ گرم وزن دارد.

هفته ۱۶ بارداری:

در ۱۶ هفتگی جنین ۱۴ سانتی متر طول و ۸۰ گرم وزن دارد.

هفته ۱۷ بارداری:

در ۱۷ هفتگی جنین ۱۴٫۵ سانتی متر طول و ۱۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۱۸ بارداری:

در ۱۸ هفتگی جنین ۱۶ سانتی متر طول و ۱۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۱۹ بارداری:

در ۱۹ هفتگی جنین ۱۷ سانتی متر طول و ۲۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۰ بارداری:

در ۲۰ هفتگی جنین ۱۸٫۵ سانتی متر طول و ۲۷۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۱ بارداری:

در ۲۱ هفتگی جنین ۲۰ سانتی متر طول و ۳۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۲ بارداری:

در ۲۲ هفتگی جنین ۲۱٫۵ سانتی متر طول و ۴۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۳ بارداری:

در ۲۳ هفتگی جنین ۲۲٫۵ سانتی متر طول و ۵۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۴ بارداری:

در ۲۴ هفتگی جنین ۲۲٫۸ سانتی متر طول و ۶۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۵  بارداری:

در ۲۵ هفتگی جنین ۲۳ سانتی متر طول و ۷۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۶ بارداری:

در ۲۶ هفتگی جنین ۲۵ سانتی متر طول و ۸۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۷ بارداری:

در ۲۷ هفتگی جنین ۲۷ سانتی متر طول و ۱۰۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۸ بارداری:

در ۲۸ هفتگی جنین ۲۸ سانتی متر طول و ۱۱۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۹ بارداری:

در ۲۹ هفتگی جنین ۲۹ سانتی متر طول و ۱۲۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۰ بارداری:

در ۳۰ هفتگی جنین ۳۰ سانتی متر طول و ۱۴۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۱ بارداری:

در ۳۱ هفتگی جنین ۳۱ سانتی متر طول و ۱۶۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۲ بارداری:

در ۳۲ هفتگی جنین ۳۳ سانتی متر طول و ۱۸۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۳ بارداری:

در ۳۳ هفتگی جنین ۳۴ سانتی متر طول و ۲۰۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۴ بارداری:

در ۳۴ هفتگی جنین ۳۵ سانتی متر طول و ۲۲۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۵ بارداری:

در ۳۵ هفتگی جنین ۳۵٫۵ سانتی متر طول و ۲۵۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۶ بارداری:

در ۳۶ هفتگی جنین ۳۶ سانتی متر طول و ۲۷۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۷ بارداری:

در ۳۷ هفتگی جنین ۳۷ سانتی متر طول و ۲۹۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۸ بارداری:

در ۳۸ هفتگی جنین ۳۸ سانتی متر طول و ۳۱۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۹ بارداری:

در ۳۹ هفتگی جنین ۳۹ سانتی متر طول و ۳۲۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۴۰ بارداری:

در ۴۰ هفتگی جنین ۴۵ الی ۴۸ سانتی متر طول و ۳۵۰۰ گرم وزن دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن