میوه ها

از نظر گیاه شناسی میوه عبارت است از تخمدان رشد کرده و تکامل یافته یک گل ، که ممکن است با بعضی دیگر از قسمت های گل همراه باشد اما میوه از نظر باغبانی عبارتست از قسمت گوشتی و خوراکی یک گیاه چند ساله که به وجود آمدنش ، قسمت های مختلف گل تاثیر مستقیم دارند مانند : خربزه ، هندوانه ، خیار ، که همگی یکساله هستند و یا به صورت یک ساله کشت می شوند .

بستن