بارداری

در اواسط هر سيكل پريود معمولاً يك تخمـك از تخمـدان آزاد مـي شـود . قابليت باروري اين تخمك حدود 24. ساعت است. در صورت لقاح تخمك بـا اسپرم، تبديل به سلول تخم شده و پس از حدود 7 روز در حفره رحم كاشته مي شود و به رشد و تكامل خود ادامه مي دهد. طـول مـدت يـك بـارداري طبيعي 280 روز يا 40 هفته كامل اسـت كـه از اولـين روز آخـرين قاعـدگي محاسبه مي شود. براي هر چه بهتر سپري شدن ايـن دوران و تـشخيص زود هنگام عوارض ناشي از بارداري و درمان به موقع آنها، مادر باردار بايد تحـت مراقبت قرار گيرد به طوري كه تا هفته 28 بارداري هر ماه يكبار، از هفته 28 تا 36 هر دو هفته يكبار و از 36 هفتگي به بعد هفته اي يكبار ويزيت شـود. احتمال دارد بر اساس شرايط بارداري اين فواصل تغيير يابد.

بستن