عرقیات طبع معتدل

این عرقیات طبع معتدل دارند که عبارتند از: شاتره، شاه اسپرم و بید مشک

بستن